Al Pals dal Cmn

 

Per ch an al sais ma al Municpi o Pals dal Cmn ed Rz l' a mezd ed la pisa principla ed la sit, dedichda a Camillo Prampolini ciamda, pi a la buna, Pisa Grnda.

 

La s stria

 

Ind al 1409 l' dvint sgnōr ed Rz al marchiş Nicol II d' Este sgnōr ed Frra, che al decd 'na grsa arnuvda dal Pals dal Cmn d' alōra, al Pals dal Mnt dal d d'incō, per fregh la s c.

Ind al 1414, (la dta l' sculpda in un blch ed ss ed cch ind la prta a drta ed la vlta ed via Farini) a s' cuminc i lavōr e ind al 1434, dp la costrusiun dal vlti insm a via Farini e via 'd la Crōş Binca, as' tgn la prma riuniun dal Cunsli ind al nōv Pals da Cmn. Per abitdin, e cme document ind al 1461, a smbra che sa st druv, pr' al riuniun dal cunsli, nca la lgia d'ed fōra. J urganşem ed la Comunit bandun al ''vc pals'' a 's n spust ind al ''pals d'ed sōver'' ciam acs perch, ind la pisa, al pals l' ind la prta vrs al muntgni ed Rz e dunca ind la ptra ''lta'' ed la pisa. Dp, al spustamint l' interes nca l' Archvi ed j t dal Cmn, ch' l' ra ind la Tra ed l' Arlj, e ch' l st spust in 'na nōva tra: la Tra dal Burdl, fta a psta ind al 1490 s un progt ed l' architt Girolamo Casotti.

La facda dal Pals dal Cmn, inrichda da un prdegh a tri archdi cun i pilster a d a d, l' stda arfta ind al 1774 insm a un disgn dal bulgniş Ludovico Bolognini: st al curnişun dal tg a gh' al stma dal Cmn.

Soqunti sli dal Pals n dubdi da afrsch in stl Setsint e pitri ed l' Otsint.

Ind la sla ed l' archvi duchl, tir s simper ind al 1774 da Ludovico Bolognini, al 27 dicembre 1796 a s' n riun i rapreşentnt dal sit lbri ed Rz, Mdna, Bolgna e Frra per dichiarr la costitusiun ed la Repblica Cişpadna, e al 7 de znr dal 1797 a s' siēlt cme stindli i tr culōr vird-binch-rs che, ind al 1848, n dvint la Bandra nasionla ed l' Itlia.

Al 25 setmber 1859 l' st elt Luigi Ancini al prm di cp ed l'aministasiun (da dp al sgnuri al d d' incō) che n st 49 dve 26 n st i sndech, 10 n st i cumisri prefetsi, 9 n st i pro-sndech e 4 n st i podest (gurda ch l'elinch di nm).

Adsa in st sla, ciamda Sla dal Triculōr, a 's tn al riuniun dal Cunsli e l' druvda cme sla di ricevimint ind al grsi ucaşiun.

Stma dal Cmn (1)

Al Pals dal

Cmn (2)

Sla dal Triculōr (2)

Fto:

(1) Wikipedia.it

(2) G.M. Codazzi

Pisi e Pals