Al Maurisin

 

Al Maurisin l' 'na vla dal Quatersin in rva al Rden a Sn Mavrsi indve al pota Lodovico Ariosto, n a Rz ind al 1474, l' pas di lngh period insm a i sō cuşin.

Dop ser pas sta a un splndid rch in ct a 'na vlta dal XVI scol, frsi ft tirr s da Orazio Malaguzzi, a 's fa un vil lngh 250 mter, cun a i finch dal pipi, ch' al prta al Pals.

Ind al 1432 al Dca d' Este l' regal al stbil (frsi 'na vlta 'na fortsa) a i cnt Malaguzzi, la famja indve l' nda Daria la mdra ed Lodovico Ariosto, che l' n druvda cme c ed campgna per l' ist.

Al fabricht a 's preşinta cme 'na caraterstica e regolra costrusinu fta a retngol, a sōl d pin cun i mr a fcia vsta, cun dal fnstri cchi cun i vder in cristj a rl ed Vensia e i scr ed lgn.

A Orazio Malaguzzi a 's dv, prubabilmint, la sistemasiun atch a la facda a matina dal Maurisin dal bl pilastrin ed Pettia Ge, e dō tri inscrisiun morturi latini, cli ed Septimius Nicepore 'd Quincta Nonia Rufa. St lpidi rumni, murdi atch a la facda, n stdi catdi in schv ft per ter mutv ind i trin dal buscht atch a la vla ch'a gh'ven 'na metradra ed pi ed 120 bilchi arşni, ind al 1884 n stdi stachdi e purtdi ind al Muso de Stria Ptria ed Rz. and prs invci la cluna ed ''mlmer masgn'' prubabilmint un pilt trmel ed la Via ''Aemilia'', che incra ind al XVII scol l'ra nca l pug a i pē ed la facda. A testimunir tt cst a gh' 'n' acquafrt dal XVII scol ch' la f la fotografia de st sistemasiun osia la mstra al scrti e i pilter al s pst atch a la facda (ch sta).

Al destch e al spustamint di st mlmer antgh ind al Prtegh di Mlmer ind al Muso de Stria Ptria, indve a gh'n incra inc, al sr st vr da Gaetano Chierici, apnt ind al 1884, e ch' l' ft murr, simper ind la facda a matina dal Maurisin, 'na lpida cun cla scrta cme cla ch sta:

Casella di testo: Le quattro lapidi romane
dopo il soggiorno dellAriosto
qui murate
ebbero custodia migliore
nel Museo di Storia Patria
il giorno 2 dicembre 1884

Ind la facda sōver al purtun d' ingrs a gh' un bst ed l'Arist, dal 1880, ft dal scultōr arşn Ilario Bedotti e, da la prt a mansina dal 'sts purtun, 'na lpida dal 1864 scrta da Prospero Viani qund al Ministr ed la Pblica Istrusiun l' dichiar al Pals monumint nasionl e l' st cumpr, ind la 'stsa dta, dal Comn ed Rz.

Dinter, a pin trin, un salun d'ingrs cun quter lunti d' ed sōver al fnstri ovli ind i finch di d ingrs, a mansina dō sli probabilmint restarvdi e piturdi dp al 1742 da un pitōr scgnus s incregh ed Prospero Malaguzzi che, numin cavalr ed Malta e 'd l' ''Ordine di San Giorgio di Baviera'', l' vr arcurdr i d ft in dō pitri a frsch ind la grsa sla d'ngrs, dve a gh' nca ter quter pitri a frsch che a mstren sēni ed vta ed famja cme un ricevimint, un ns, un batş, 'na vistidra.

Ind la secnda sla a mansina, pi strta e cun dō grsi fnstri a mezd, l 'ists pitōr l' pitur ter quter afrsch: Lodovico Malaguzzi Podest ed Siena e 'd Firinsa dal 1477 al 1481, Orazio Malaguzzi in imbasda dal 1573 a Filippo r de Spgna, un ft ed la batlia ed Lepanto (1571) cntr' i Trch dve Alfonso Malaguzzi al cmandva 'na nva e al cumbatimint sucs ind al 1233 in Pisa Grnda a Rz tra i Malaguzzi e i Ruggeri. In st pitra a frsch st pitur un pcun ed la pisa ( a 's vd i pals dal Mnt ed Piet, dal Capitn dal Ppol, dal Vschev, e di Cannich) acs cme la duvva ser a l'poca ed l' a frsch (atch al 1750), invci la figra dal Dm, tir s ind al Duşint, l' fcil ch' la sia stda fta cun la fantasia.

Ind i quter amdajun, d sōver a la prta d' ingrs e d sōver a cla ed mansina, a gh' pitur di persong impurtnt ed la famja: Orazio I Malaguzzi cnt Palatin e 'd Mnt Obizzo, Orazio II Malaguzzi cnt ed Buşanla, Valerio Malaguzzi cnt ed Gva, Valerio Malaguzzi cnt ed Certo.

Sōver al j tri dō prti dō amdj: in na al ritrt ed Lodovico Ariosto in cl'tra un sm ed vrspi fti gnr fōra da la casta cun al fōgh. D' ed sōver a tti al j amdj 'n' quila cun al j li avrti. In 'na lpida ed mlmer intajda a 's arcrda la vşita che l' imperatrş Maria Anna Carolina l' ft ind al 1841 minter l'ra a c dal Dca Francesco IV.

Insm a d cavalt d quder a li n, ed pitr scgnus, cun Lodovico Ariosto regal da j Erd Malaguzzi Valeri cun sta 'na scrta dal pst in dve al sr nas al Poēta, sbali (c Malguzzi in Pisa Grnda), nas invci ind la Sitadla (adsa a gh' i Giardin pblich) dve s pder l'ra al cmandnt dal pals duchl

Ind al secnd quder Daria Malaguzzi, mdra dal Poēta, frsi 'na cpia 'd un quder pi antgh, frsi un ritrt ed fantaşia, vra 'd un pitōr nas dp. Cl quder, ch al deşvn da C Venturi, l' st cumpr dal Comn ed Rz a psta per dubr al Maurisin.

Da cla cmbra ch cun 'na schla ed pchi pchi, intajdi ind al mr a matina, a 's v ind la prma dal tri cmbri armşi al 'stsi e tgndi intti, slov qulch restver melft, cm' ren a i timp dal Poēta. n tri cambarini bsi cun al fnstri cchi, piturdi cun dal sturili in buna prt ruvindi dal timp.

St' al tri cmbri n nutdi ind l' inventri 'd Orazio Malaguzzi ft ind al 1583, dp la s mrt, dal nudr Claudio Gobbi. La prma, ch' la prta a cl'tri dō, l' ciameda ''Camerino dei Poeti'' perch al paridi, un pitōr ed la secnda met dal 1500, l' pitur al figri di poēta antgh e modren, in cl'poca l, a grp insm a dal muntgni, che duvrn rapreşentr al Parnaso, e a divrsi altsi secnd l'impurtnsa dal poēta. Sta a ciaschedna figra a gh' sgn al nm. L' elinch cumplt a 's cta ind al prōlegh ed la fla ''Il Mauriziano'' (1584) 'd Alessandro Miari.

A 's pins che st' al pitri a fsen stdi ft da Nicol Dell'Abate, ch' la lavur dabun, tr' al 1540 e al 1551, nca a Rz per j adb ed c Fiordibelli (Menozzi) e 'dla c Pratonieri ind la vcia via dal Muntun (via Carducci e via Sn Juşf), cst l' 'n erōr perch tra i persung pitur a gh' al Bombasio (Gabriello Bombasio o Bombace) dvint famōş dp la rapreşentasiun ed '' L'Alidoro'', fta per la prma vōlta ind al Teter dal Mnt ed Piet al 2 novmer 1568, in ch' j n l Dell' Abate l'ra a Fontainebleau (Frncia) dve l'ra riv int al 1552 e dve l' mrt ind al 1571. Cst l' nca cunferm da di stdi ft pch timp f da Silvia M. Bguin e Amalia Mezzetti ch' an mten ma, ind l'eleinch dal j pri dal pitr, al pitri dal Maurisin.

La vlta dal Camarin di poti l' dubda cun dal pitri de strsi ed fj e ind al sdeş lunti a gh' pitur la nuvla ed Griselda (la dcima nuvla dal ''Decamerone'' ed Boccaccio).

Un urnamint, cun scrta in latin, al cr dintōren a la cmbra d'ed sōver dal curnişun.

Per mublia a gh' dō scrni e 'na pultruna, fudrdi ed pla e 'na scrna in lgn intaj.

La cmbra a mansina ciamda ''Camerino dell'Ariosto'', dubda cme la prma cun fj e fiōr ind la vlta, m un p pi cca dal j tri dō.

Insm a la curnş dal camin a gh' al stma di Malguzzi cun la dta dal 1432 e insm a la cpa a gh' pitur un stma cun al cvi dal gunfalunr. Insm al paridi a gh' pitur dal sēni ed csa, fantstichi viddi ed cast, vsti ed campgni e giardin, divş tra lōr da pilster fnt. Ind la dubadra ed la vlta 'na scrta lnga quşi dal tt sparda. Ind al qundeş lunti arfti e ruvindi cme quşi tt j a frsch de st cmbra, 'na cumplichda e ma cra stria 'd amōr.

La mublia l' fta da 'na scrna e 'na pultruna fudrdi ed pla, da dō scrni ed lgn, da 'na tvla cun al calamr e al spulvrin, da 'na bla csa intajda ed la fn dal XVI scol, da d cavdun ind al camin. Insm a un cavalt al ritrt ed Lodovico Ariosto, 'na cpia fta dal dutōr Cesare Rossi, tt dal quder ed Dosso Dossi.

In 'na custdia ed cristl insm a la tvla a gh' dinter un pcun 'd un s dal Poēta tt s al timp ed 'n ispesiun dal s cadver ft a Frra ind al 1801. Atch 'na cpia dal documint originl ch' al certfica che al rst antgh l' vira e na duchiarasiun dal padrun al dutōr Giuseppe Turri.

La trsa cmbra ciamda ''Camerino degli Orazi e Curiazi'', l' quşi cumpgn a la secnda cun un camin cun pitur insm a la cpa un grs stma cun d'ed sōver un capl da cardinl. Al paridi, tra di fnt pilster, al cumbatimint fra j Orazi e Curiazi, Orazio Coclite insm al pnt, ind al sfnd, di rst rumn, cast e di stbil in s'ct XVI scol. Ind al paridi armşi sēni ed ruvni rumni e viddi. Sōver a na ed csti, a la fn dal XVIII scol st pitur l'lber ed la famja (quşi dal tt scanşl) fn a Ippolito Malaguzzi e a la dta dal 1777.

Ind al qundeş lunti, secnd quelchidn, sēni ed csa o, secnd quelchidn ter, al j avintri ed 'n m, cumpagn da 'n cn e 'na bēlva, in srca ed la dna, ch' agh vōl bin, che a la fn a la cta.

In lta, sta al lunti al d' ed sōver dal pitri, n tach dal rchi strsi ed frta e verdra e ind al mz ed la vlta a gh' la figra ed Mercurio. La mublia l' fta da dō scrni e 'na pultruna fudrdi ed pla, da un bavl ft a cilnder ed lgn cun urladri e saradri in fr e 'n' aştina da mr nca csta in fr cun insm al stma ed la rsa di Malaguzzi ch' la deşvn da Cvich Muşi. Ind al camin d cavdun antgh.

J adb dal vōlti cme al pitri dal lunti gh duvven ser ble a l'poca che l'Arist al stva, gni tnt, ind al ''Pals'' (cme alra al gnva ciam), minter al pitri ind al paridi a srn stdi fti dimndi n dp la s mrt e precişamint tr' al 1570 e al 1580 per al vrir dal cnt Orazio Malaguzzi.

Quşi tt i mbil ch 'n dinter al cmbri ed l'Arist n st purt l int al 1874.

Al pals l'armgn propriet ed la famja Malaguzzi fn al 1863, qund al vn cumpr dal Municpi ed Rz.

Dp la secnda gura mundila j ambiĵnt n st adat per dr alg a l'eşilo ciam ''Il Mauriziano''.

L'rch d' ingrs al vil l' st restarv ind al 1874 in ucaşiun dal IV di sint n ed la nsita e ind al 1933 pr' al qurt di sint n ed la mrt ed Lodovico Ariosto.

Ind al 1999 i lochl ed la vla n st sistem da i dn dal teremt.

Inc al Maurisin l' al pst 'd incnter culturl, ed cuncrt, mstri cchi, in colegamint cun al j ativit di Musi Cvich ed Rz, ind l'la a drta a gh' l' Istitt A. Banfi.

Al restver ft da pch ed la c atch al Maurisin cl ch' al gnva ciam ''Pals Vc'', prma c ed campgna di Malaguzzi l' perms de spustr in st pst al Circl ed j Artsta, 'n' asociasiun ed gnta pasiunda d' rt.

 

I vrs ed la famōşa ''Quarta satira'' scrta ind al 1523, e dedichda al cuşin Sigismondo Malaguzzi (che l al cima ''Messer Sismondo Malegucio''), dve al Poēta l' arcrda i timp pas al Maurisin:

 

()

Gi mi fur dolci inviti a empir le carte

li luoghi ameni di che il nostro Reggio,

il natio nido mio, nha la sua parte:

il tuo Maurician sempre vagheggio,

la bella stanza, il Rodano vicino

da le Najade amato ombroso seggio

il lucido vivaio, onde il giardino

si cinge intorno, l fresco rio che corre,

rigando lerbe, ove poi fa il Molino.

 

()

L' cquafrt dal XVII scol

L' rch 'd ingrs

La facda

La lpida fta murr dal Chierici

Pisi e Pals