I Gnucht

Cl ch'gh vōl

 

1 chlo 'd patti;

300 gr ed farina;

sl cl ch'gh v

 

 

 

Preparasiun:

Lav bin a mōten al patti sinsa plri met dinter 'na parlta cun cva salda in md che sin quacdi dal tt, l'cva l'an dēv ma ser pi 'd 2,5/3 centmeter sōv'r al patti.

Purt a bojer e p şbas al fōgh e f bjer pin per 30 mint o in tt' al manēri fn a che al patti sin tndri, osia qund un stecadint o 'na fursina a vghen dinter bin sinsa sfrs.

L'cva l'an dēv ma bjer frt perch se no al patti a 's arvsen e a 's imbibsen 'd cva.

'Na vlta cti scunri, qund a s'n intevddi un p, plri. Pasri int al schsapatti, mter in sma la tulirōla la farina (ma tta), unr al patti, un p 'd sl, spulvr la prta d'ed sōver cun pca farina e impastr. Zuntr la farin mn di mn ch' la vn tirda s, in tt al manēri l'impst an dēv mia prder la s caraterstica ed grsa elasticit e pastoşit. Tul pch impst per vlta e f di "grisin" ed crca 1 centmeter, infarin la lama 'd un curtl e taj di gnucht 'd un ctemeter e mz o d. Dp aviri taj, pasri a la şvlta e alzēr int la farina, perch acs a 's tchen ma in sm a la tulirōla. Tul 'na fursina infarinla, tul un di pcun 'd impst taj e cun al d grs, nca l infarin, schisl cnt'r i dint ed la fursina cun un muvimint in avnti vrs la pnta di dint, f caschr i gnucht in sma 'n burs infarin. F acs fn a la fn ed l'impst.

Las arpunsr a l'ria i gnucht per 20 mint crca in md che dvinten sd.

Qund l'cva la bj, salrla e vudr pch gnucht a la vlta e in pi vlti.

Int la cutra an girdi trp e se al f fl pin, i gnucht a 's prn ruvinr. n prnt qund a vnen a gla, scun cun 'na mscla furda. An n' i scundi ma in un sculadōr , a prn tachres l'un cun cl'ter e ruvinres. Scun dunca cun la mscla furda e met man in mn int 'na casarōla bsa e lrga in d prma i prepar o vudar al cundimint. A gh' ch' i cunds per fder, osia un p 'd gnucht e un p 'd cundimint acs fn a impr la casarōla. A pr cundri cun tnti variet ed cundimint: al butēr e slvia, al pomdr, al pst a la genvisa, al gurgunşōla m la "mrt" di gnuch l' cun al rag ed lrd o pansta: f indurr 'n scalgna tridda cun ed l'li bun, zunt dal lrd (o 'd la pansta arvuida) prma trid bin cun un curtl, f sufrşer per 5 mint p zunt, a piaşpir, un p 'd cunsrva 'd pomdr e las cōşer per ter 10/15 mint.

 

Cunsli

Cl che cnta per fr di bn gnucht n al patti, che dēven ser vci, al pi adti n cli sfarinōş a psta binca perch, generalmin sti, a tren s mēno farina al s pur l' mēno "lcvid" e dunca a gh'n bişgn ed 'na quantit pi cca 'd farina, cun mēno farina a gh' pi 's f un prodt miōr cun al savōr vira ed patti, o druv dal patti che, in sm al pch, gh sa scrt ch'n adti per fr i gnucht, an druvdi mi cli nōvi. Se per chş l'impst l' trp mrbid an zuntdi ma 'd l'tra farina in pi ed cla 'd la rista m zunt un cuciarin ed fcola.

Schis al patti incra chldi, sparpagnli in md che vga via un p ed vapōr e che dvinten un p pi frdi, zunt la farina e impast al mnim indispensbil. A vn lavurdi chldi perch la quantit 'd cva che gh' n dinter a fn dvintr gelatna l'mid e impidsen a la cla ed rinfursres. Cst l' al secrēt p'r avir di gnucht mrbid, ch' an tren ma e che sin ma şmuldegh. Dunca prugramv bin i timp perch an pr ma bandunr al patti in sm a la tulirōla a dvintr frdi. Fin 'd impastr taj subt i gnucht e fin ed tajri lasi in arpns per 20 mint cst l' impurtnt perch i gnucht a dēven sistemres, arferdres e schres un p in sma, necesri perch mantgnen la fōrma righda nca dp la cutra. Se vnen ct subt in cva buĵnta a prm fr la famōşa cla decişva per ruvinr la pietnsa. Al cuntrri se las trōp a l'ria i gnucht a pr fres 'na grsta trp lta cun al d'ed dinter trp ml o dvintr scr l'impst. La cutra la v fta int 'na parlta grnda e lrga cun dimndi cva e sl grs, prma ed mtri z dgh 'na scvasadina per tirr via la farina in pi.

Ch a gh' da str atinti a la lnia: chilōr a prten, da per lōr, 430 calori pi cli zuntdi dal cundimint. Alōra cme fmia? a gnnt s' es fn ed cr an gh' ma 'd prublēma m s'es fn desps a cunvn cundri cun di sg un p alzr: pomdr e baslich, sgh binc o rs cun al verdri de stagiun.

Int al timp a s' prs l'abitdin ed fri in c e a 's prefers cumprr qu prnt, industril o artigianl. A gh' da dr che desps ind i gnucht industril dal patti a gh'n' bin pchi. Liş al j etichti per rndrev cnt e p f al cunfrnt cun la rista che d'ed sōver. Al patti duvrn ser almēno al 70% se ma ed pi. Catr un p 'd timp per preparr i gnucht in c a vōl dr purtr in tvla un prodt pi genuvn e sicuramint mēno chr. v vst cl ch'gh vōl? patti e farina!

 

 

E... bun aptt!

Risti arşni